Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41689
Title: Nghiên cứu mô phỏng đánh giá chất lượng dịch vụ trên mạng MPLS : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Kim Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Hoàng Trường
Keywords: Chuyển mạch nhãn;Công nghệ định luồng;Kỹ thuật điện tử;Mạch điện tử;Đa giao thức
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 119 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Khái quát về chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Nghiên cứu về công nghệ, các thành phần cơ bản, các thành phần điều khiển hoạt động của MPLS và các ứng dụng của MPLS. Nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong MPLS như vấn đề chất lượng dịch vụ (QoS), các đặc t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41689
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02432_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.