Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41691
Title: Bảo mật thông tin : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Kim Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Vinh Sơn
Keywords: Bảo mật thông tin;Kỹ thuật truyền thông;Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 82 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày tổng quan về bảo mật thông tin: khái niệm, đánh giá hệ mật, cơ sở toán học. Nghiên cứu các hệ thống mật mã được sử dụng rộng rãi như: Data Encryption Standard (DES), Rivest’s Cipher (RC), Gost 28147-89, International Data Encryption Algorithm (ID (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41691
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02430_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 981.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.