Giao tiếp với đường truyền điện thoại bằng vi điều khiển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41692Giao tiếp với đường truyền điện thoại bằng vi điều khiển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41692