Nghiên cứu tích hợp hệ dẫn đường quán tính và hệ định vị toàn cầu (INS/GPS)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41693Nghiên cứu tích hợp hệ dẫn đường quán tính và hệ định vị toàn cầu (INS/GPS)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41693