Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41693
Title: Nghiên cứu tích hợp hệ dẫn đường quán tính và hệ định vị toàn cầu (INS/GPS) : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Phú Thùy, người hướng dẫn
Lưu, Mạnh Hà
Keywords: Hệ thống định vị;Kỹ thuật điện tử;Mạng truyền thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 69 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát chung về hệ thống định vị quán tính (INS), hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và hệ thống tích hợp INS/GPS. Nghiên cứu lý thuyết đường dẫn quán tính qua cấu trúc khối IMU, các hệ tọa độ, phương trình định vị, thuật toán Strapdown INS, lưu đồ thuật t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41693
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02428_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.