Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41694
Title: Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện bus truyền thông tốc độ cao AMBA AHB : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Trần, Xuân Tú, người hướng dẫn
Phan, Hải Phong
Keywords: Hệ thống Bus;Kỹ thuật truyền thông;Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: Giới thiệu lịch sử, xu thế phát triển, phương pháp thiết kế hệ thống trên chip và vấn đề truyền thông trên chip. Tổng quan về hệ thống bus tốc độ cao AMBA AHB và nghiên cứu về mô hình, hoạt động chung, hoạt động phân xử bus, phản hồi truyền của Slave, các (...)
80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41694
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02426_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.