Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện bus truyền thông tốc độ cao AMBA AHB

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41694Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện bus truyền thông tốc độ cao AMBA AHB

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41694