Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41695
Title: Nghiên cứu hệ thống biểu quyết điện tử số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Phúc
Keywords: Hệ thống biểu quyết;Kỹ thuật điện tử;Điện tử số
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 67 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu tổng quan hệ thống biểu quyết điện tử số DCN. Nghiên cứu định tuyến hệ thống âm thanh, nguyên lý hoạt động, thông số truyền thông và các phần mềm ứng dụng điều khiển của hệ thống biểu quyết điện tử số DCN. Phân tích cấu hình hệ thống biểu quyết (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41695
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02424_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.