Nghiên cứu hệ thống biểu quyết điện tử số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41695Nghiên cứu hệ thống biểu quyết điện tử số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41695