Ứng dụng VHF offset trong liên lạc hàng không dân dụng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41696Ứng dụng VHF offset trong liên lạc hàng không dân dụng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41696