Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41698
Title: Kỹ thuật lưu lượng trong mạng chuyển dịch nhãn đa giao thức : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn
Vũ, Văn Trưởng
Keywords: Chuyển mạch nhãn;Kỹ thuật điện tử;Mạch điện tử;Đa giao thức
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 126 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) như các khái niệm cơ bản, kiến trúc chức năng, cơ chế hoạt động của MPLS và làm rõ những ưu điểm, ứng dụng của MPLS. Nghiên cứu các kỹ thuật định tuyến được hỗ trợ bởi MPLS, các chế độ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41698
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02375_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.