Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41702
Title: Nghiên cứu về hiệu quả năng lượng của một số giao thức điều khiển thâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Vương, Đạo Vy, người hướng dẫn
Phạm, Mạnh Toàn
Keywords: Giao thức điều khiển;Kỹ thuật điện tử;Mạng không dây;Năng lượng
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 150 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày tổng quan về mạng cảm biến không dây, kiến thức mạng cảm biến, các lĩnh vực áp dụng cơ bản của mạng cảm biến, một số vấn đề đặt ra trong cơ chế điều khiển truy nhập áp dụng cho mạng cảm biến. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự lãng phí năng lượng t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41702
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02349_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.