Nghiên cứu triển khai điện thoại thẻ thông minh 1719 trên nền mạng NGN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41704Nghiên cứu triển khai điện thoại thẻ thông minh 1719 trên nền mạng NGN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41704