Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41704
Title: Nghiên cứu triển khai điện thoại thẻ thông minh 1719 trên nền mạng NGN : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Cảnh Tuấn, người hướng dẫn
Đinh, Thị Lan Hương
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng NGN;Thẻ thông minh;Điện thoại
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về công nghệ VoIP và dịch vụ điện thoại IP: giới thiệu về công nghệ VoIP, các hình thức truyền thoại trên mạng IP, ưu nhược điểm và lợi ích của điện thoại IP, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng VoIP và các thách thức khi triển khai điện thoại I (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41704
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02107_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.