Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41705
Title: Kỹ thuật OFDM và thực hiện đồng bộ OFDM trên bo mạch DSP TMS320C6416m DSK : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Văn Đức, người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Quỳnh
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Truyền thông số băng rộng;Viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
96 tr. + CD-ROM
Giới thiệu về kỹ thuật điều chế OFDM (Điều chế đa song mang trực giao) và những nguyên lý cơ bản về điều chế OFDM. Trình bày các vấn đề kỹ thuật trong hệ thống OFDM: hệ thống vô tuyến sử dụng kỹ thuật OFDM, hệ thống thu phát OFDM số, vấn đề đồng bộ ký tự, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41705
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02094_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 34.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.