Kỹ thuật OFDM và thực hiện đồng bộ OFDM trên bo mạch DSP TMS320C6416m DSK

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41705Kỹ thuật OFDM và thực hiện đồng bộ OFDM trên bo mạch DSP TMS320C6416m DSK

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41705