Đánh giá hiệu quả truyền tin theo kỹ thuật MIMO - OFDM qua kênh Rayleigh phẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41706Đánh giá hiệu quả truyền tin theo kỹ thuật MIMO - OFDM qua kênh Rayleigh phẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41706