Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41706
Title: Đánh giá hiệu quả truyền tin theo kỹ thuật MIMO - OFDM qua kênh Rayleigh phẳng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn
Vũ, Thị Hậu
Keywords: Hệ thống MIMO;Hệ thống OFDM;Kỹ thuật truyền thông;Kỹ thuật điện tử;Viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội,2009
Trình bày khái quát về lịch sử các mạng thông tin vô tuyến như mạng tế bào, hệ thống WLAN, xu hướng phát triển trong tương lai của kỹ thuật WiMAX, điện thoại 3G. Trình bày tổng quan về kỹ thuật điều chế OFDM: nguyên lý cơ bản của OFDM, khoảng bảo vệ, kỹ th (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41706
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02001_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 23.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.