Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VoIP trong hệ thống WiMAX

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41708Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VoIP trong hệ thống WiMAX

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41708