Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41708
Title: Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VoIP trong hệ thống WiMAX : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn
Vũ, Hữu Hào
Keywords: Dịch vụ VoIP;Hệ thống WiMAX;Kỹ thuật điện tử;Thuật toán lập lịch
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày tổng quan về công nghệ WiMAX qua các thông tin cơ bản như lịch sử hình thành, các tiêu chuẩn, ưu khuyết điểm của hệ thống WiMAX: là một công nghệ dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.16, WiMAX cho phép cung cấp các dịch vụ không dây băng thông rộng trên (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41708
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01991_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.