Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41711
Title: Điều khiển tối ưu cấu hình trong mạng vô tuyến AD HOC - SENSOR : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử viễn thông: 60 52 70
Authors: Trần, Hồng Quân, người hướng dẫn
Vũ, Anh Hải
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng vô tuyến;Viễn thông;Điều khiển tối ưu
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Giới thiệu khái quát về mạng vô tuyến ad hoc sensor, mô tả một số ứng dụng khả thi của công nghệ này cũng như thách thức về mặt công nghệ cần được giải quyết trước khi loại mạng này được triển khai trên diện rộng. Nghiên cứu một số mô hình cơ bản sử dụng đ (...)
Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử 60 52 70 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41711
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01953_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.