Điều khiển tối ưu cấu hình trong mạng vô tuyến AD HOC - SENSOR

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41711Điều khiển tối ưu cấu hình trong mạng vô tuyến AD HOC - SENSOR

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41711