Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41716
Title: Sử dụng mô hình thế giới nhỏ trong truyền hình mạng ngang hàng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đại Thọ, người hướng dẫn
Vũ, Việt Dũng
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng máy tính;Truyền hình;Mạng ngang hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 61 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS.Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng, với các khái niệm cơ bản nhất, cách thức phân loại và các ứng dụng trên mạng ngang hàng, các phương pháp truyền tin trên mạng ngang hàng. Đồng thời giới thiệu về iGridMedia trình giả lập được chọn để đánh giá chất l (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41716
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 000500001629_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.