Sử dụng mô hình thế giới nhỏ trong truyền hình mạng ngang hàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41716Sử dụng mô hình thế giới nhỏ trong truyền hình mạng ngang hàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41716