Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và mã hóa thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41717Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và mã hóa thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41717