Nghiên cứu một số kỹ thuật và công nghệ để thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử qua mạng máy tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41718Nghiên cứu một số kỹ thuật và công nghệ để thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử qua mạng máy tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41718