Đánh giá các giải pháp tối ưu hóa Topology cho mạng ngang hàng có cấu trúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41724Đánh giá các giải pháp tối ưu hóa Topology cho mạng ngang hàng có cấu trúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41724