Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41724
Title: Đánh giá các giải pháp tối ưu hóa Topology cho mạng ngang hàng có cấu trúc : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Hồ, Sĩ Đàm, người hướng dẫn
Đỗ, Phương Dung
Keywords: Truyền dữ liệu;Mạng truyền thông;Mạng hàng ngang;Cấu trúc
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 47 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Giới thiệu tổng quan về ngạng ngang hàng và mạng ngang hàng có cấu trúc Chord. Nghiên cứu một số phương pháp tối ưu hóa Topology mạng ngang hàng có cấu trúc Chord. Mô phỏng và đánh giá các giải pháp. Đưa ra kết luận, những vấn đề nảy sinh và hướng nghiên c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41724
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001321_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.