Nghiên cứu thuật toán và ứng dụng phương pháp nhúng thông tin vào ảnh số dựa trên ICA (Independent component analysis)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41725Nghiên cứu thuật toán và ứng dụng phương pháp nhúng thông tin vào ảnh số dựa trên ICA (Independent component analysis)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41725