Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41727
Title: Đánh giá ảnh hưởng của sự mở rộng mạng đến thông lượng tổng cộng của mạng ADHOC bằng mô phỏng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đình Việt, người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Hưng
Keywords: Mạng máy tính;Thông tin;Mạng không dây;Mạng ADHOC
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 32 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về mạng Ad hoc. Ảnh hưởng của sự mở rộng mạng Ad hoc đến thông lượng tổng cộng của mạng: mạng tùy chỉnh, mạng ngẫu nhiên. Giới thiệu bộ mô phỏng NS2 qua cấu trúc, đặc tính và mô phỏng mạng Ad hoc bằng NS-2. Đưa ra thí nghiệm mô phỏng, đánh giá kế (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41727
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000813_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.