Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗi đường truyền lên kết nối internet qua đường truyền vệ tinh.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41730Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗi đường truyền lên kết nối internet qua đường truyền vệ tinh.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41730