Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41730
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗi đường truyền lên kết nối internet qua đường truyền vệ tinh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đình Việt, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hạt
Keywords: Internet;Truyền dữ liệu;Đường truyền vệ tinh;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 60 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tìm hiểu về đặc trưng lỗi của đường truyền vệ tinh. Nghiên cứu giao thức TCP và các cơ chế điêu khiển tắc nghẽn. Phân tích một số phương pháp nâng cao hiệu năng TCP trong mạng không dây: Link layer, chia kết nối, cơ chế cảnh báo tường minh EN (Explicit Nof (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41730
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000774_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.