Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41732
Title: Ứng dụng WebGis trong quản lý mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Đỗ, Trung Tuấn , người hướng dẫn
Ngô, Văn Thứ
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng máy tính;Tin học;Quản lý mạng;Ninh Bình;Công nghệ WebGIS
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chỉ ra vai trò, tầm quan trọng của công nghệ GIS và WebGIS đối với các lĩnh vực trong xã hội; sự cần thiết, cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng WebGIS để xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới trường học các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trình bà (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41732
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000715_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.