Điều khiển tắc nghẽn trên mạng ngang hàng có cấu trúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41735Điều khiển tắc nghẽn trên mạng ngang hàng có cấu trúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41735