Xác thực trong các mạng vô tuyến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41736Xác thực trong các mạng vô tuyến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41736