Xây dựng dịch vụ thông báo sự kiện dựa trên mạng ngang hàng có cấu trúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41737Xây dựng dịch vụ thông báo sự kiện dựa trên mạng ngang hàng có cấu trúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41737