Đánh giá ảnh hưởng của sự di động của nút mạng đến hiệu quả của các thuật toán định tuyến trong mạng MANET

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41739Đánh giá ảnh hưởng của sự di động của nút mạng đến hiệu quả của các thuật toán định tuyến trong mạng MANET

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41739