Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41739
Title: Đánh giá ảnh hưởng của sự di động của nút mạng đến hiệu quả của các thuật toán định tuyến trong mạng MANET : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đình Việt, người hướng dẫn
Phan, Hữu Dũng
Keywords: Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Di động;Thuật toán định tuyến;Mạng Manet
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 73 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu tổng quan về mạng LAN không dây (Wireless LAN) và Mạng di động không dây đặc biệt – MANET (Mobile Wireless Adhoc Network). Nghiên cứu một số giao thức định tuyến không dây sử dụng trong mạng MANET: DSDV, OLSR, AODV, DSR. Xác định các tham số hiệ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41739
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000451_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.