Đảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41741Đảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41741