Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41741
Title: Đảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Hồ, Sĩ Đàm, người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Lô
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng ngang hàng;Truyền dữ liệu;Mạng máy tính
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 69 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày ứng dụng cộng tác trong mạng Peer – to - Peer (P2P). Nghiên cứu những suy luận tin cậy trong mạng P2P, mô hình độ tin cậy ngang hàng của NICE. Đảm bảo công bằng cho các ứng dụng cộng tác trong mạng P2P
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41741
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000591_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.