Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41742
Title: Mạng MPLS và ứng dụng trong ngành thuế : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Văn Tam , người hướng dẫn
Đinh, Công Hiếu
Keywords: Mạng MPLS;Công nghệ thông tin;Tin học ứng dụng;Thuế;Mạng máy tính
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 76 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền số liệu và mạng may tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu về công nghệ chuyển mạch đa giao thức (MPLS). Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ bao gồm: Dịch vụ tích hợp IntServ, dịch vụ phân biệt DiffServ, Modular QoS CLI. Trình bày ứng dụng mô hình DiffServ trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng MPLS. Đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41742
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000585_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.