Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41743
Title: Định tuyến đa phát dựa trên bảo trì tối ưu cây khung trong các mạng tự hợp di động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đại Thọ , người hướng dẫn
Nguyễn, Trung Hải
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng Manet;Mạng máy tính;Cây khung;Mạng tự hợp di động
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Abstract: Electronic Resources
101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Cung cấp tổng quan về luận văn, từ vấn đề cần đặt ra, đến hướng tiếp cận, cách thức tổ chức giải quyết vấn đề. Trình bày chi tiết về đa phát và đa phát trong mạng MANET. Trình bày sâu về bài toán xây dựng và bảo trì tối ưu cây khung trong mạng động. Cải ti (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41743
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000087_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.