Định tuyến đa phát dựa trên bảo trì tối ưu cây khung trong các mạng tự hợp di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41743Định tuyến đa phát dựa trên bảo trì tối ưu cây khung trong các mạng tự hợp di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41743