Nghiên cứu vấn đề truyền bá thông tin giữa các tác tử di động trong mạng động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41744Nghiên cứu vấn đề truyền bá thông tin giữa các tác tử di động trong mạng động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41744