Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41744
Title: Nghiên cứu vấn đề truyền bá thông tin giữa các tác tử di động trong mạng động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đại Thọ, người hướng dẫn
Phan, Đa Phúc
Keywords: Phương tiện truyền thông;Công nghệ thông tin;Tác tử di động;Mạng động
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Abstract: 77 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày các thông tin tổng quan về hệ phân tán và mô hình tác tử trong hệ phân tán. Giới thiệu về bài toán truyền bá thông tin trong mạng tĩnh và mạng động. Đề cập đến bài toán xây dựng cây khung tối thiệu trong hệ phân tán. Giới thiệu về giải thuật đơn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41744
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000085_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 648.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.