Nghiên cứu và đề xuất giải pháp an ninh đầu tư cuối cho NGN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41746Nghiên cứu và đề xuất giải pháp an ninh đầu tư cuối cho NGN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41746