Đánh giá và so sánh hiệu suất giao thức tầng MAC theo chuẩn IEEE802.11, IEEE802.15.4 và IEEE802.15.3

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41750Đánh giá và so sánh hiệu suất giao thức tầng MAC theo chuẩn IEEE802.11, IEEE802.15.4 và IEEE802.15.3

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41750