Phân bổ luồng truyền thông đa phương tiện ngang hàng theo phương thức kéo đẩy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41752Phân bổ luồng truyền thông đa phương tiện ngang hàng theo phương thức kéo đẩy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41752