Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41752
Title: Phân bổ luồng truyền thông đa phương tiện ngang hàng theo phương thức kéo đẩy : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đại Thọ, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hải
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng ngang hàng;Mạng truyền thông;Truyền thông đa phương tiện
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 76 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng với các khái niệm cơ bản nhất, cách thức phân loại và các ứng dụng trên mạng ngang hàng. Giới thiệu khái quát về PeerSim, một trong những bộ mô phỏng mạng ngang hàng được tín nhiệm và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41752
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02535_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 964.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.