Sử dụng thông tin gần kề vị trí trong khảo duyệt Web theo phương thức mạng ngang hàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41753Sử dụng thông tin gần kề vị trí trong khảo duyệt Web theo phương thức mạng ngang hàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41753