Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41753
Title: Sử dụng thông tin gần kề vị trí trong khảo duyệt Web theo phương thức mạng ngang hàng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đại Thọ, người hướng dẫn
Bùi, Thị Lệ Hằng
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng máy tính;Mạng ngang hàng
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu tổng quan mạng ngang hàng có cấu trúc, giao thức Chord. Trình bày sâu về kiến trúc khảo duyệt web dựa trên mạng ngang hàng, mô hình khảo duyệt web ngang hàng phi tập trung và hệ thống khảo duyệt Apoidea. Trình bày về khái niệm gần kề vị trí tron (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41753
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02529_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.