Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41754
Title: Đánh giá hiệu năng mạng không dây theo chuẩn 802.15.3 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đình Việt, người hướng dẫn
Đinh, Anh Tuấn
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng không dây;Mạng máy tính
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về mạng Internet và mạng không dây. Các chuẩn về mạng LAN cơ bản, bao gồm: Chuẩn về mạng LAN có dây 802.3; Chuẩn về mạng LAN không dây 802.11; Chuẩn không dây IEEE 802.15.4. Mạng theo chuẩn 802.15.3: Giới thiệu chuẩn 802.15.3; Chức năng của các t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41754
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02461_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.