Đánh giá hiệu năng mạng không dây theo chuẩn 802.15.3

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41754Đánh giá hiệu năng mạng không dây theo chuẩn 802.15.3

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41754