Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41755
Title: Mạng máy tính phục vụ công tác quản lý đào tạo tại Học viện Cảnh sát Nhân dân : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Đỗ, Trung Tuấn, người hướng dẫn
Trịnh, Minh Đức
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng máy tính;Quản lí;Xử lý dữ liệu
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát về chức năng quản lý đào tạo và kho học liệu phục vụ đào tạo tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, làm rõ nhu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý đào tạo tại đây. Phân tích, đánh giá hạ tầng máy tính hiện có của Học viện và các (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41755
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02444_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.