Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41756
Title: Ứng dụng các yếu tố con người vào trong tổ chức HCI : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Đỗ, Trung Tuấn, người hướng dẫn
Lê, Trung Hiếu
Keywords: Con người;Máy tính;Tương tác;Xử lý dữ liệu
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 162 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu vai trò của con người trong hệ thống tương tác, trong đó nêu lên cách thức xử lý thông tin trong bộ não của con người và sự đa dạng trong nhận thức của con người. Nghiên cứu các kiểu tương tác trong tương tác người máy như thực đơn, câu lệnh và (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41756
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_2434_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.