Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41763
Title: IP multicast và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Ngô, Khánh Vân, người hướng dẫn
Trương, Công Ái
Keywords: Công nghệ thông tin;Giao thức;Mạng máy tính;Phần mềm
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 76 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tìm hiểu các thành phần cơ bản của quá trình truyền dữ liệu IP multicast như địa chỉ multicast, cây multicast, chuyển tiếp multicast cũng như quá trình tham gia nhóm multicast thông qua giao thức Internet Group Management Protocol. Nghiên cứu các giao thức (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41763
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02224_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.