Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41764
Title: Bảo đảm công bằng luồng trong các mạng AD HOC không dây : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Văn Tam, người hướng dẫn
Nguyễn, Hoàng Chiến
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng không dây;Mạng máy tính
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 77 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về phân lớp 802.11 MAC trong các mạng không dây. Phân tích nguyên nhân của sự không công bằng trong các mạng AD HOC không dây: vấn đề không công bằng luồng trong các mạng Ad Hoc không dây; Một số cơ chế đảm bảo công bằng luồng trong mạng không dâ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41764
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02201_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.