Nghiên cứu ứng dụng công nghệ NG SDH vào mạng viễn thông Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41775Nghiên cứu ứng dụng công nghệ NG SDH vào mạng viễn thông Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41775