Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và di động : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41776Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và di động : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41776