Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00