Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41780
Title: Ứng dụng kỹ thuật búp sóng sử dụng anten mảng cho hệ thống thông tin tế bào : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Authors: Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn
Nguyễn, Hà Duy
Keywords: Anten;Công nghệ thông tin;Kỹ thuật búp sóng;Kỹ thuật truyền thông
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 95 tr. + CD - ROM
Giới thiệu tổng quan về kỹ thuật búp sóng, phân loại và những ứng dụng của kỹ thuật búp sóng. Nghiên cứu các kỹ thuật được sử dụng để tạo búp sóng với mảng anten bao gồm cả búp sóng chuyển mạch và búp sóng thích nghi. Nghiên cứu các thuật toán tạo búp sóng (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41780
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01851_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.