Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và khả năng ứng dụng trong mạng thế hệ mới (NGN) của VNPT : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và khả năng ứng dụng trong mạng thế hệ mới (NGN) của VNPT : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00