Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41781
Title: Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và khả năng ứng dụng trong mạng thế hệ mới (NGN) của VNPT : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Authors: Vương, Đạo Vy, Người hướng dẫn
Lê, Trung Lợi
Keywords: Chuyển mạch;Kỹ thuật truyền thông;Mạng thế hệ mới
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Giới thiệu những khái niệm, kiến trúc, thành phần, nguyên tắc hoạt động và các giao thức trong mạng MPLS, mô tả, phân tích, đánh giá các cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ và những đặc điểm nổi bật, những kỹ thuật cơ bản của công nghệ MPLS, đồng thời đánh g (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Công nghệ điện tử - viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41781
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01768_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 219.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.