Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41782
Title: Nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm mạng thế hệ sau (NGN TESTLAB) : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Cảnh Tuấn, Người hướng dẫn
Nguyễn, Công Đằng
Keywords: Mạng thế hệ sau;Thông tin liên lạc;Viễn thông;Điện tử viễn thông
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 129 tr. + CD-ROM
Tổng quan về các nhu cầu dịch vụ, xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như một số thách thức về công nghệ và tính tất yếu của việc chuyển đổi mạng viễn thông theo mục tiêu mạng thế hệ sau (NGN). Đề cập một số nguyên tắc cơ bản, quan điểm của một (...)
Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử viễn thông và thông tin liên lạc 2 07 00 Trường đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41782
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01750_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.