Phân bố kênh, đánh giá chất lượng và dung lượng báo hiệu trong hệ tích hợp GSM/GPRS : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41783Phân bố kênh, đánh giá chất lượng và dung lượng báo hiệu trong hệ tích hợp GSM/GPRS : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41783