Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 2 07 00
Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 2 07 00