Vấn đề quản lý công suất trong hệ CDMA

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41785Vấn đề quản lý công suất trong hệ CDMA

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41785