Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41785
Title: Vấn đề quản lý công suất trong hệ CDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
Phạm, Kông Trường
Keywords: Công suất;Hệ thống di động tế bào;Kỹ thuật vô tuyến;Mạng CDMA
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 98 tr. + CD-ROM
Nêu cơ sở chung về hệ thống di động tế bào. Phân tích các đặc điểm của hệ CDMA (Đa truy nhập phân chia theo mã), tập trung vào các vấn đề liên quan đến điều khiển công suất trong hệ thống CDMA. Trình bày các phương pháp quản lý công suất thông qua điều khi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41785
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01610_Tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 355.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.