Các phương pháp giảm nhiễu pha trong hệ thống OFDM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41786Các phương pháp giảm nhiễu pha trong hệ thống OFDM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41786