Nghiên cứu hệ MIMO - OFDM thích nghi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41787Nghiên cứu hệ MIMO - OFDM thích nghi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41787